Правилник за организация на дейността в ДГ "Буратино" - гр.Божурище за учебната 2016/2017г.

Раздел І. Организация, приемане и отписване на деца.

Чл.11. В ДГ "Буратино" са осигурени необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, гарантират се неговите  права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитанието в дух на мир и толерантност, приобщаване към българските традиции и културни ценности.
Чл.12. Детското заведение създава  условия за образование и възпитание на децата съобразно държавните образователни изисквания и за развитие на техните интереси и способности .
 Чл.13. Детското заведение е общинско, с местно значение и утвърден авторитет, на делегиран бюджет е и се   финансира  от общинския бюджет , ползва имоти, които са публична общинска собственост.
Чл.14. Детската градина има  наименование ДГ “Буратино" , седалище - гр.Божурище, официален адрес –бул.”Иван  Вазов „ № 17 , кръгъл печат и  шифър по Булстат П 000757263.
Чл.15. Детската градина се помещава в две сгради – нова и стара сграда.
Чл.16. Детската градина носи отговорност за : поетите задължения при приемане на децата, създаване на условия за опазване на живота, предпазване от рискове и укрепване здравето на децата,спазване на ДОИ за отглеждане и възпитание на децата, допускане на прояви или действия, които унижават достойнството или накърняват правата на детето, включително и на физически наказания.
Чл.17. Детската градина се ръководи от директор и педагогически съвет.
Чл.18. Децата са разпределени в седем възрастови групи и две яслена .
Чл.19. При желание от страна на родителите, удостоверено с писмено заявление, в детската градина се организират следните допълнителни дейности: обучение по английски език, български народни и други танци, изобразителна дейност и приложни изкуства, логопедични услуги,керамика.

 Провеждането на педагогическите услуги  се извършва от квалифицирани преподаватели.

Чл.20. Броят на децата в групите е съобразен с капацитета на помещенията, определен е  и съгласно Наредба №7 на МОМН/2000г. за определяне броя на децата в групите и паралелките.
/1/. Нормативът на групите в детската градина е 226  деца. Легловата база е 210.
Чл.21. Постъпването на децата в детската градина е целогодишно по желание на родителите и при наличието на свободни места чрез писмено заявление до директора  , копие от акта за раждане на детето и необходимите медицински документи издадени от съответния териториален орган.
Чл.22. /1/.Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детската градина.
/2/.Децата от подготвителната групи към детската градини по ал.1 могат да се премествет в друга подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище. Преместването се извършва с удостоверение за преместване.

/3/.В подготвителните и задължителните за обучение/5 годишните деца/, групи  се допуска отсъствие само по уважителни причини.
/4/. Детската градина изпраща  сведение за децата, постъпили в подготвителна група в срок до 30 септември в  общината, където се води списък на децата, които следва да постъпят в първи клас.
/5/.На децата , завършили подготвителна група, се издава удостоверение за училищната им готовност.
Чл.23. Условия за прием:
/1/.При приемане на децата в детското заведение родителите представят:

 -заявление до директора на детската градина;

  -ксерокопие от акта за раждане на детето;

  -лична здравна медицинска карта;

  -необходимите пълни медицински  изследвания и задължителните за възрастта имунизации;

 /2/.При прехвърляне на детето от една детска градина в друга, освен посочените документи, се представя и документ за платена такса от предишната детска градина.
  Чл.24.Децата се записват с предимство за постъпване в детското заведение  съгласно следните правила за приемане  в ДГ”Буратино”:

  /1/. Деца, на които родителите или един от тях е жител на община Божурище.

   /2/.Деца, чиито родители имат настоящ адрес в община Божурище.

   /3/. Деца с тежки хронични заболявания.
   /4/. Деца, на които  един от родителите е I или II група инвалид.
   /5/. Деца с неизвестен родител.
   /6/. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия.
   /7/. Деца на загинали в изпълнение на служебния си дълг.
   /8/. Трето и следващо дете на многодетни родители.
   /9/. Деца-сираци или деца с един родител.
   /10/. Деца, чиито родители са редовни студенти.
   /11/. Дете ,настанено в семейство на роднини или близки, както и дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето.
  /12/.За всички деца, които се приемат по горепосочения ред, родителите трябва да представят необходимите документи.

Чл.25.Децата от детската градина се отписват:

    /1/. По желание на родителите.
    /2/. При постъпване в първи клас.
    /3/. При не заплащане на такса повече от три месеца.
    /4/.При 3 закъснения при плащане на таксата в установения срок.
    /5/.При отсъствие повече от един месец без предварителна писмена молба до директора.
    /6/. При системно не спазване и нарушаване реда в детското заведение посочен в  Правилника.

    /7/.При неспазване работното време на детското заведение.

    /8/.При системни скандали и закани за саморазправа с персонала на детската градина.

 

Чл.27. Работно време
/1/. ДГ работи през цялата година на петдневна работна седмица от 6.30 ч. до 19.00 ч.
/2/. Децата в ДГ се приемат от 7.00 ч.  до 8.00 ч., и се издават след 16.30 ч. до 18.30 ч.в групите от учителките, а след 18.30 ч. до 19.00 ч.от помощник-възпитателите.
/3/. По желание на родителите децата могат да се водят и вземат от ДГ в друг удобен за тях час, но по предварителна уговорка или писмена молба /ако детето идва след 9.00ч./. Това не важи за 5 и 6 годишните деца.

 

            

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г.

ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Издадена от Министерството на здравеопазването
 

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.

Чл. 3. (1) В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.
(2) В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 3-месечна до 3-годишна възраст.


Чл. 4. (1) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено  заявление, подадено от родителите.

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. копие от акта за раждане на детето;
2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,  а при отсъствие  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

(4) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.