О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т –

Б О Ж У Р И Щ Е

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

РАЗДЕЛ ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини

и други общински социални услуги

Чл.26. (1) За ползване на детски ясли и целодневни детски градини  се определя месечна такса, както следва:

1. за дете, на което поне единият родител има постоянен или настоящ адрес на територията на община Божурище - 50 /петдесет/ лева;

(2) Таксата се състои от две части - постоянна част - 50%, която не зависи от посещаемостта на детето в детската градина, и диференцирана част - 50 %, зависеща от посещаемостта на детето.

(3) При отсъствие на дете постоянната част от месечната такса се заплаща в пълен размер, а диференцираната част от таксата не се заплаща за времето, през което ще отсъства (но не повече от един месец), при условие, че родителите или настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. В този случай диференцираната част от таксата се изчислява пропорционално на присъствените дни в месеца.

(4) Алинея 2 се прилага в рамките на учебната година - от 01 септември до 31 май включително. През останалите месеци се заплаща пълния размер на таксата, изчислен пропорционално на присъствените дни в месеца.

(5) Не се заплаща таксата, определена в ал.1 за:

1. деца пълни сираци;

2. деца, на които единият или двамата родители са с намалена работоспособност над 71% /I-ва и ІІ-ра група инвалидност /;

3. деца, на които единият родител е загинал при производствени аварии и природни бедствия;

4. деца,  на които единият родител е загинал при изпълнение на служебен дълг;

5. деца, отсъстващи повече от един месец по здравословни причини. Времето на отсъствие се удостоверява с епикриза или с бележка от лекар.

(6) Таксата по ал.1 се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. деца с един родител в акта за раждане;

2. деца, чиито родители са редовни студенти или редовни докторанти;

3. деца настанени в приемни семейства.

(7) Ако две и повече деца от едно семейство посещават детски заведения, намиращи се на територията на община Божурище, за второто дете таксата се заплаща с 50 на сто намаление, трето - безплатно, за четвърто и всяко следващо дете се заплаща такса както за второ.

(8) Ползването на облекченията по ал.5, 6 и 7 става след подаване на писмено заявление до директора на съответното детско заведение с приложени всички документи, доказващи преференцията (акт за раждане, акт за смърт на починалия родител, ТЕЛК, служебна бележка и др.).

(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

(9) Облекченията по ал.5, 6 и 7 се прилагат при определена такса по ал.1, т.1.

Чл.27. (1) За ползване на детска кухня към детски ясли от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, родителите или настойниците заплащат цена на един купон /комплексно меню/ в размер на 2.00 (два) лева на ден.

(2) Таксата по ал.1 се заплаща преди ползването на услугата, по реда на чл.18 от Наредбата за организацията на дейността на детска млечна кухня в община Божурище.

Чл.28. (1) Лицата, ползващи системата на „Домашен социален патронаж“ заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва: месечните разходи за храна, почистващи материали, транспортни разходи за разнасяне на храна, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и др.

(3) Таксата по ал.1 се заплаща до 15-то число на месеца.

Чл.29. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число,  а тези по чл.28 до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

 

Капацитетът на детската кухня ще бъде до 300 абоната, тя ще предоставя специално приготвени,

здравословни и разнообразни храни за деца от 10 месечна възраст до

3 години, които се отглеждат при домашни условия и не посещават детски ясли. Детската кухния ще приготвя три ястия - супа, второ ястие и десерт.

Получаване на храна от детска кухня, ще се извършва след подаване на

 писменно заявление придружено от следните документи:

1. Бележка от личният лекар с указание за хранителен режим;

2. Копие от акта за раждане на детето;

Родителите ще заплащат дневна такса в размер определена от местни данъци и такси на община Божурище.

Всеки петък желаещите закупуват купони при домакинката Н. Иванова                      

 

 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ "БУРАТИНО"- ГР.БОЖУРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017Г.

Раздел ІІІ. Такси

Чл.42. Родителите на децата заплащат такса, определена по решение на Общински съвет, съгласно Наредбата за местните данъци и такси, до  10-то число на месеца.
/1/. На децата от ДГ не се събират такси при условие, че родителите предварително писмено са уведомили директора за времето през което ще отсъства.
/2/. Извинителни са отсъствията на децата, които са болни или имат предварително подадена молба предния ден до 9 часа за отсъствие по домашни причини.
/3/Не се заплаща такса за деца, чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали при изпълнение на служебен дълг и деца пълни сираци.

/4/.Такса се заплаща с 50 на сто намаление за деца с един родител, за деца един от чиито родители е редовен студент или редовен докторант.

/5/. Ако 2 и повече деца от едно семейство посещават  детска градина, намиращи се на територията на община Божурище, за второто дете таксата се заплаща с 50 на сто намаление, трето-безплатно, четвърто и всяко следващо дете заплащат такса като за второ.

/6/. Доказването на горните обстоятелства се извършва със съответни доказващи документи.

Чл.43.Освен посочената такса родителите заплащат и дейности извън държавните образователни изисквания.

Чл.44. Вписването на данни в таксовата книга се извършва от ЗАС на групите по следния начин: месец, група, име, презиме и фамилия на детето, членове на семейството му, присъствени дни за месеца / извинени и неизвинени/, подпис на учителката дала сведението, както и датата на вписване на данните от него. ЗАС нанася начислените такси и ги събира от родителите срещу квитанция. Учителите носят дисциплинарна и материална отговорност за несъответствие между данните в заповедната книга за храна, таксовата книга и дневника на съответната група.
Чл. 45. Учителите не допускат деца в групата при неизплатени такси от родителите след десето число на месеца.
Чл. 46. При неизплатени такси от родители, учителите съдействат на касиера за своевременното им събиране.
Чл. 47. Отсъствие на дете се извинява и за деня не се заплаща такса единствено след представена медицинска бележка от лекуващия лекар за заболяването, с диагноза и период на лечение или след писмено разрешение на директора върху молбата на родителя за отсъствие на детето.
Чл. 48. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените дати, дори ако в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от градината.

 

  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В ДГ “БУРАТИНО“ град БОЖУРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

 

Раздел VІ: Родители

Чл.143.Родителите са първи помощници на учителките в осигуряване на условия за развитието и възпитанието на децата в детската градина.
За целта:
/1/. Полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и Правилника на детското заведение;
/2/. Участват в избора на родителски комитет и училищно настоятелство, и в утвърждаване на техните решения.


Чл.144.Родителите имат право:
/1/. Да изискват условия за пълноценно протичане на УВР в детската градина;
/2/. На пълна информация за обучението и възпитанието на техните деца;
/3/. На педагогическо съдействие и консултации от учителите;
/4/. Да създават свои органи - родителски активи, родителско настоятелство;
/5/. Да подпомагат дейността на детската градина.


Чл. 145. Родителите са длъжни :
/1/. Да предават и вземат детето си лично на и от учителя в детската градина;
/2/. Да не носят лекарства за детето в детската градина;
/3/. Да водят детето си здраво в детската градина;
/4/. След боледуване да представят талон от лекар, че детето е здраво

/5/.Да водят децата си чисти, с добър външен вид, с удобни дрехи, без накити и аксесоари, които могат да бъдат загубени или да застрашават живота и здравето на децата;

 /6/. Да контролират детето си да не внася в детската градина ненужни и опасни предмети и играчки;
 /7/. Да зачитат достойнството и авторитета на персонала в детската градина и не уронват престижа и доброто му име;

/8/.Да полагат грижи за децата в съответствие с изискванията на семейния кодекс и детското заведение.

/9/. Участват в избирането на родителски актив и родителско настоятелство.

/10/. Правят предложения за подобряване на възпитателната работа, материалната база и взаимодействието със социално-педагогическите фактори.

/11/. Оказват помощ и съдействие за хигиенизирането, подобряване и обогатяване на материалната база.

/12/. Предявяват изисквания пред учителите, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата им.

/13/. Спазват Наредбата за ДГ и Правилника за вътрешния ред. Изпращат и посрещат децата си от ДГ без да влизат в групите.

 /14/. Родителите заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие с Наредбата за местните данъци и такси.

/15/. Освен посочената такса родителите заплащат и дейности извън държавните образователни изисквания.

/16/. Родителите на новоприетите деца се запознават с правилника за дейността на детската градина, в частта за права и задължения на родителите. Горното се удостоверява с подпис;
 /17/. Лица под 18 год. могат да вземат деца от ДГ само след представяне на декларация от родителя, нотариално заверена.

Чл. 146. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.
Чл. 147. Родителите са задължени да подготвят детето си  за предстоящото включване  в първа група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, ходене до тоалетна/, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към детската градина.
Чл. 148. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детската градина. Те оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в нея.
Чл. 149. Родителите се задължават да уведомяват учителите за промени в адреса и телефона им.
Чл. 150
. Родителите се задължават да заплаща таксата в уречените срокове.
Чл. 151
. Родителите са длъжни да посещават родителско-учителските срещи;
Чл. 152. При желание родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата база. Това желание се изявява в писмен вид на първата за учебната година учителско-родителска среща. На тази среща се избира и родителски актив.
Чл. 153. Родителите правят предложения пред родителския актив и училищното настоятелство за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени и други не правителствени организации.
Чл. 154. Родителите се задължават да поддържат редовен контакт с учителите.
Чл. 155. Родителите нямат право да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, а после и пред други родители и колеги, авторитета и достойнството на директор, учителя и обслужващия персонал.
Чл. 156. Родителите нямат право да нарушават правилниците в детската градина, обществения ред и дисциплина в детската градина.

Чл. 157. Родителите на децата от ПГ са длъжни да заплатят до 01.04.2017 г. една депозитна такса.

Чл. 158. Според решение на родителското настоятелство родителите са длъжни да заплатят определената такса за настоятелството „Заедно за ОДЗ „Буратино”  през м. януари на всяка календарна година.

Чл.159. Родителите на децата от ПГ заплащат в началото на учебната година една депозитна такса за месец май.